Toezicht en advies

Transparant en verantwoord

Kinderdagverblijf De Grote Smurf wil graag transparant en verantwoord bezig zijn. Wij willen daarom voldoen aan alle wet- en regelgeving en hebben deze geborgd in onze organisatie. Daarom is er een oudercommissie, komt de GGD langs om toezicht te houden en hebben we een protocol van signalering van kindermishandeling. Hieronder wordt alles toegelicht. Ben je benieuwd naar het regelement van de oudercommissie of het inspectierapport? Bekijk dan het reglement of het inspectierapport van de GGD.

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de kinderen die naar Kinderdagverblijf De Grote Smurf gaan.
De oudercommissie heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van allerlei zaken die de directe opvang van de kinderen betreffen. Te denken valt aan:

  • het kwaliteitsbeleid;
  • het pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden;
  • het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • omgang met risico's van veiligheid en gezondheid;
  • de klachtenregeling;
  • prijswijzigingen.

Daarnaast kan zij ook ongevraagd advies uitbrengen. 

 Reglement oudercommissie

De leden van de oudercommissie komen tenminste vier keer per jaar bijeen. De notulen van deze vergaderingen worden doorgestuurd naar alle ouders. 

Protocol kindermishandeling

Kinderdagverblijf De Grote Smurf hanteert het protocol kindermishandeling met het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 zijn kinderdagverblijven verplicht gesteld om het vierogenprincipe toe te passen. Op 9 april 2013 heeft de oudercommissie positief geadviseerd op het voorgestelde uitvoeringsbeleid. Dit uitvoeringsbeleid is vervolgens ter informatie naar alle ouders verzonden. Hieronder treft u het uitvoeringsbeleid aan:

 Uitvoeringsbeleid vierogenprincipe

Toezicht vanuit de Gemeente

De GGD houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in de Gemeente Groningen. Ze doet dit door onaangekondigd inspecties uit te voeren.

Het meest recente inspectierapport over ons vindt u op Landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachtenregeling

Onafhankelijk en zorgvuldig

Kinderdagverblijf De Grote Smurf beschikt over een interne en externe klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regelingen gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie.

Zit een ouder ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.

Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met de eigenaar, mevrouw M.B. Bos. De eigenaar zal proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht kan mondeling worden ingediend, maar ook schriftelijk. Hiervoor is een formulier beschikbaar die je hier kan downloaden. 

 Klachtenformulier

Voor de externe klachtenregeling geldt dat indien een ouder en Kinderdagverblijf De Grote Smurf het binnen 6 weken niet eens worden over de afhandeling van de klacht een geschil ingediend kan worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Indien van een ouder in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de klacht eerst indiend bij Kinderdagverblijf de Grote Smurf kan de klacht ineens worden ingediend.

Geschillencommissie Kinderopvang

Kinderdagverblijf De Grote Smurf is per 1 januari 2016 aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Indien een klacht van een ouder of de oudercommissie na 6 weken niet tot een oplossing heeft geleid kan de ouder of de oudercommissie deze klacht tot 12 maanden na de datum waarop de klacht bij Kinderdagverblijf De Grote Smurf is ingediend schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Het reglement van de geschillencommissie kunt u via www.degeschillencommissie.nl raadplegen of opvragen. Ook via www.klachtenloket-kinderopvang.nl kunt u hierover informatie vinden.

Vanaf de allereerste dag heb ik mijn kinderen met een gerust hart op De Grote Smurf achter gelaten

Jorgen en Janke