Ons kinderdagverblijf

Een ruime en veilige omgeving

Wat verstaat De Grote Smurf onder persoonlijke aandacht? Wat doen we om de kwaliteit te waarborgen? Wat wordt er van jullie als ouders verwacht en hoe is de groepsleiding? Dat lees je hier.

Twee verticale groepen

Kinderdagverblijf De Grote Smurf in Groningen verzorgt de opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf beschikt over twee verticale groepen. Een verticale groep is een groep met kinderen van uiteenlopende leeftijden, begeleid door minimaal 2 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Voordelen van verticale groepen:
• Jonge kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen;
• Broertjes en zusjes zitten in dezelfde groep;
• Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden;
• Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan activiteiten deelnemen. Een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan bijvoorbeeld met de peuters meedoen en andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen;
• De kinderen hebben voor een lange periode dezelfde pedagogisch medewerker. Een vertrouwd gezicht;
• Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen bovendien goed kennen en kunnen inspelen op de individuele behoefte.

Een park tegenover het kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf De Grote Smurf is gevestigd aan de Oosterhamriklaan (Korrewegwijk) in Groningen. Een groene wijk, waardoor het voor de pedagogisch medewerkers makkelijk is om met de kinderen naar buiten te gaan. Op onze eigen buitenspeelruimte of in het tegenovergelegen park. Bovendien is de Oosterhamriklaan goed bereikbaar vanaf de ringweg rondom Groningen. Er is voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid voor de deur van het kinderdagverblijf.

Kwaliteit waarborgen 

Kinderdagverblijf De Grote Smurf is een geregistreerd kinderdagverblijf. Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Om de kwaliteit te waarborgen houden wij ons aan het convenant Kwaliteit dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast hanteren we de regels van de GGD en besteden we veel aandacht aan de (brand)veiligheid en hygiëne binnen het kinderdagverblijf.

Goed contact met ouders 

Kinderdagverblijf De Grote Smurf werkt met een vast, gemotiveerd en gediplomeerd team pedagogisch medewerkers. Alle ouders kennen de groepsleiding en alle pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en de ouders. De Grote Smurf vindt de persoonlijke aandacht voor jullie als ouders belangrijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee krijgen jullie bij het brengen en halen altijd een persoonlijke overdracht van de pedagogisch medewerker van de groep. Ook wordt er tweemaandelijks een ouderbrief uitgegeven. Hierin worden belangrijke zaken vermeld over ons kinderdagverblijf.

 

Onze visie

Optimale ontwikkeling van uw kind

Kinderdagverblijf De Grote Smurf gaat uit van de transactionele visie op ontwikkeling. Dat betekent dat hoe een kind ontwikkelt voor ons geen vaststaand gegeven is. De ontwikkeling wordt bepaald door aangeboren eigenschappen enerzijds en omgeving anderzijds. Kind en omgeving beïnvloeden en veranderen elkaar bovendien.

Wat betekent onze visie in de praktijk?

Binnen Kinderdagverblijf De Grote Smurf is er veel aandacht voor de inrichting van de fysieke omgeving. Daarbij letten we op veiligheid en het gebruik van uitdagende en stimulerende materialen. Die dragen bij aan een optimale ontwikkeling van jullie kind. Behalve de ruimte, maken ook de pedagogisch medewerkers het kinderdagverblijf en dus de omgeving van jullie kind. De gediplomeerde pedagogisch medewerkers vinden elk kind uniek. Zij houden dus rekening met de verschillen tussen kinderen. Dat doen ze in de begeleiding en in het aanbieden van materialen en activiteiten.

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op het kinderdagverblijf en willen geborgenheid bieden. Immers, als er een sfeer van veiligheid en vertrouwen bestaat kan en durft een kind zich te ontwikkelen. Dat is de reden dat elk kind bij binnenkomst een mentor toegewezen krijgt. Elke pedagogisch medewerker biedt haar mentorkinderen extra aandacht, veiligheid en warmte. Hierdoor wordt (vooral in de beginperiode van het kind op het kinderdagverblijf) vertrouwen gecreëerd. 

Naast veel persoonlijke aandacht genieten beide van veel tijd buiten en onze oudste van de talloze activiteiten

Heike en Roelf

Beleid

Ontwikkeling, respect en geborgenheid

Het kinderdagverblijf speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van u en uw kind. Het team van Kinderdagverblijf De Grote Smurf doet er alles aan om de omgeving voor uw kind zo stimulerend en uitdagend mogelijk te maken. Welke uitgangspunten wij hierbij hanteren leest u hieronder.

Elk kind is uniek

Wij gaan er vanuit dat elk kind zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt op lichamelijk, verstandelijk en gevoelsmatig gebied. Daarbij proberen wij de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld door te stimuleren dat kinderen zelf hun jas aantrekken, zelf uit een beker drinken en, wanneer de kinderen zindelijk zijn, zelfstandig naar het toilet gaan. Verder worden initiatieven van kinderen niet uit handen genomen en krijgen de kinderen een ruime keuzevrijheid in activiteiten.

Leren functioneren binnen een groep

We willen de kinderen vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om te functioneren in een groep. Door kinderen in een groep samen te brengen, wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd. In groepsverband ervaren kinderen dat ze rekening met elkaar moeten houden, op elkaar moeten wachten, dingen moeten delen en merken ze dat het gezellig is om samen dingen te doen. Bij de vele gezamenlijke activiteiten die wij met de kinderen doen, wordt het samen beleven en uiten van emoties gestimuleerd. Door het hanteren van verticale groepen (kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar bij elkaar in één groep), worden oudere kinderen gestimuleerd om de jongere kinderen te helpen waardoor de jongere kinderen veel leren van de oudere kinderen en de kinderen rekening leren te houden met elkaar.

Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden

Respect hebben voor elkaar en opvoeden met respect zijn aspecten die wij erg belangrijk vinden. We leren kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn en benadrukken dat ieder mens gelijkwaardig is aan een ander. Dit doen we onder andere door op ooghoogte met de kinderen te praten.

Het kinderdagverblijf als tweede thuis

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op het kinderdagverblijf en willen geborgenheid bieden. Immers, als er een sfeer van veiligheid en vertrouwen bestaat kan en durft een kind zich te ontwikkelen. Dat is de reden dat elk kind bij binnenkomst een mentor toegewezen krijgt. Elke pedagogisch medewerker biedt haar mentorkinderen extra aandacht, veiligheid en warmte. Hierdoor wordt (vooral in de beginperiode van het kind op het kinderdagverblijf) vertrouwen gecreëerd.

Extra vertrouwen geven we ook door instructie op maat te bieden en de kinderen positief te benaderen. Bij het benaderen van de kinderen kijken we goed naar de behoeftes van het kind. Als een kind bijvoorbeeld behoefte heeft aan extra aandacht omdat het verdrietig is, nemen wij de tijd om zaken op te lossen en vervelende gevoelens weg te nemen. Dit alles doen wij binnen een dagindeling die structuur biedt, waardoor de kinderen zich veilig voelen.